Köszöntjük weboldalunkon! Válasszon nyelvet English Magyar English
MX-Trade webáruház - H-8184, Balatonfűzfő Irinyi J.u.1. Hungary
Online Ügyfélszolgálat:
Skype:
Mobil:
+36 30 201 9931
Szállítási feltételek

Általános Szállítási Feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az MX-TRADE Kft. (továbbiakban: Szállító) valamennyi üzleti partnerével (továbbiakban: Vevő) létesített üzleti kapcsolatát (áruszállítás, szolgáltatás-nyújtás) szabályozzák, kivéve azokat, amelyekkel ettől eltérő tartalmú, külön írásos szerződés vagy megállapodás van érvényben.

Mindazokra a kérdésekre, amelyeket a Felek az ÁSZF-től eltérően szabályoztak, az írásbeli szerződést kell irányadónak tekinteni.

Írásos szerződésnek minősül a levélben, faxon, e-mail-ben, vagy személyesen írásban átadott megrendelés, és ennek levélben, faxon, e-mail-ben, személyesen írásban átadott visszaigazolása is.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre az ÁSZF, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Jelen dokumentum tartalmazza a Szállító által üzemeltetett www.mxtrade.hu web-áruházában történő vásárlás jogi feltételeit is. 

2. Árak és ajánlatok

A Szállító nyomtatott termékismertetőiben és prospektusaiban vagy elektronikus árlistájában, hirdetéseiben megjelenő EXW raktártelepi árak ÁFA és más (pl. jövedéki) adó nélkül értendők és tájékoztató jellegűek.

Szállító fenntartja magának a jogot a meghirdetett árak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Az árak és feltételek a nyersanyag-, energia- és üzemanyagárak, a devizaárfolyamok, valamint a beszállítók szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

Szállító az írásban kiadott árajánlatain alapuló megrendelések visszaigazolásában szereplő szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek. Ezek eltérhetnek az esetleges korábbi árajánlattól, elsősorban a Szállítótól független, külső okok miatt. Szállító fenntartja a jogot, hogy indoklással elálljon az ajánlati áron történő rendelés vagy szerződés teljesítésétől, amennyiben az rá nézve rendkívül hátrányossá válik a megváltozott körülmények miatt.

Szállító web-áruházában ÁFÁ-s Ft-árak szerepelnek. A web-áruházban feltüntetett EUR árak forgalmi adó nélküli export árak.

3. Megrendelés

Vevő a terméket vagy szolgáltatást írásban - fax, levél vagy e-mail útján -, továbbá szóban, telefonon, vagy a web-áruházon keresztül online rendelheti meg. Szállító kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefonon, illetőleg elektronikus úton küldött megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg.

A megrendelést leadó személyt a Szállító úgy tekinti, hogy az a Vevőt, teljes jogkörrel képviseli. A jogszerű képviseletért a megrendelő személy szavatol.

Vevő a megrendelésének elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Szállító általános értékesítési és szállítási feltételeit.

A szerződés a Szállító és a Vevő között a Vevő megrendelésének írásban, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal és szállítási határidővel jön létre.

Szállító jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, a megrendelést visszautasítani, illetve a fizetési feltételeket felülbírálni, ha Vevő fizetőképességét megkérdőjelező tények merülnek fel, illetve, ha bárminemű kétsége merül fel a Vevő fizetési készségével kapcsolatban, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

Vevő a létrejött szerződéstől csak szerződésszegés esetén állhat el.

4. A megrendelés teljesítése, áruátvétel

Szállító mindent elkövet a megrendelések minél gyorsabb, illetve a visszaigazolt határidőre történő teljesítése érdekében, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. A szállítási határidő a beszállítók teljesítési ideje alapján módosulhat.

Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre, és a szállítási ütemezés szerinti számlázásra.

Az átadás-átvételre - eltérő megállapodás hiányában - a Szállító mindenkori telephelyén kerül sor. Szállító a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplővel és az esetleges eltéréseket a Szállítóval közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető rejtett hibák miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási időn belül. Rejtett hiba esetén a Szállító az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által előírt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása, vagy bármely más módon való felhasználása esetén a Szállító kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által előírt műszaki feltételeknek.

A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány, vagy csekély eltérés esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét - illetőleg ugyanezen az alapon - a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.

Igény esetén a Szállító megszervezi a rendelt árunak a Vevő által megadott szállítási címre történő kiszállítását futárszolgálattal, fuvarozóval, vagy postai úton, a ténylegesen felmerülő szállítási költség egyidejű felszámításával. Utánvétes fizetési mód alkalmazása esetén a Vevő egyidejűleg kötelezettséget vállal a szállítói számlán feltüntetett szállítási költség kiegyenlítésére is.

Kis értékű, jelenleg nettó 20.000,- Ft alatti megrendeléseknél a Szállító nettó 2.500,- Ft kezelési költséget számít fel a Vevőnek, függetlenül a szállítás módjától. A Szállítónak jogában áll az itt megadott rendelési értékhatár és kezelési költség összegét külön bejelentés nélkül módosítani.

5. Számlázás és fizetési mód

A számlázás külön megállapodás hiányában szállítmányonként, a termék átadás-átvételének, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának időpontjában történik. A Szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően - az áruval, vagy utólag, levélben juttatja el a Vevőnek.

Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az számlában megjelölt időpontban esedékes, melynek kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában az alapértelmezett fizetési határidő 8 naptári nap.

A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a Felek a fizetést az ellenérték Szállító bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

Szállító jogosult a Vevő részére az értesítés ellenére határidőben át nem vett termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel késedelme, vagy elmulasztása ellenére is köteles annak ellenértékét a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkori érvényes késedelmi kamat felszámítása, érvényesítése, a tartozás peresítése, a korábbi fizetési megállapodás, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása és az érintett áru Vevőtől történő visszaszállítása.

A fizetési feltételek megsértése esetén Szállító jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

6. Tulajdonjog fenntartása

A Szállító fenntartja a tulajdonjogot a szerződés tárgyát képező termék számlában szereplő ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.

Amennyiben a Szállító tulajdonát képező terméket a Vevő, vagy a Vevő utasítására bármely harmadik fél más dolgokkal összekapcsolja, beszereli, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a Szállító az így létrejött dolgokon tulajdonjogot szerez minden rendelkezés nélkül olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.

7. Minőségi követelmények, garancia, felelősség

Szállító törekszik arra, hogy a Vevőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék műszaki és minőségi paramétereiről. A Szállító prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szállító weboldalait a legnagyobb gondossággal készíti el, azok tartalma folyamatosan változik. Szállító nem felelős semmilyen közvetlen, véletlen, közvetett vagy speciális kárért, amely az oldal használatából, hibás voltából vagy aktualitásának hiányából erednek, kivéve, ha ez a Szállító szándékos, vagy durva gondatlanságából ered. Szállító nem vállal felelősséget vagy garanciát azon internet oldalak tartalmáért, melyekre a weboldala közvetlenül vagy közvetve hivatkozik, vagy onnan elérhető.

A látogató saját felelősségre használja a hivatkozott weboldalakat és elfogadja az érintett weboldalak érvényes felhasználási feltételeit.

Szállító csak a konkrét ajánlatkérés és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget.

Szállító nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

Szállító nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért, vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá tartozó dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával igazolni.

A Szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a vevőt. A Szállító feltételezi a Vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli kiegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

A Szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a Szállító telephelyén érvényes. A Szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.

8. Záró rendelkezések

Az aktuális Általános Szállítási Feltételeket a Szállító a honlapján közzéteszi, és hivatkozhat rájuk a kiadott bizonylatokon vagy szerződésekben. A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.

Szállító az ÁSZF esetleges módosításait a honlapján ugyancsak közzéteszi. A módosított rendelkezések a közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében érvényesek.

A szállítási feltételek bármely másolata csak a Szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a Szállító és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítéséből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF 2012. január 01. napján lép hatályba és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

Balatonfűzfő, 2011.12.30.

Forgalmazott gyártmányok, termék márkák: