Köszöntjük weboldalunkon! Válasszon nyelvet English Magyar English
MX-Trade webáruház - H-8184, Balatonfűzfő Irinyi J.u.1. Hungary
Online Ügyfélszolgálat:
Skype:
Mobil:
+36 30 201 9931
Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az MX-TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az MX-TRADE Kft. (MX-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Irinyi János utca 1., elektronikus levelezési cím: mxtrade96@gmail.com, adószám: 12152159-2-19, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, a társaság adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő, magára nézve kötelező erővel ismer el, továbbá az oldalon elérhető honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

1.2 A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

I. Értelmező rendelkezések

Jelen Szabályzat alkalmazásában:

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett Személy) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintett Személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintett Személlyel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2. különleges adat:

    a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

    b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

3. hozzájárulás: az Érintett Személy kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4. tiltakozás: az Érintett Személy nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen konkrét esetben az Adatkezelő az MX-TRADE Kft.

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 

7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

10. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

11. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végez.

14. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

II.         Adatkezelés

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)     ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy

b)     azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelő nem végez.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az Érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.

Az Érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az Érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az Érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag olyan módon gyűjt, hogy az Érintett Személy számára az adatgyűjtési szándék egyértelmű és kifejezett legyen.

Az Adatkezelő egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez, az általa szervezett reklám és egyéb akciókban történő részvételhez szükséges regisztráció során személyes adatokat kér az Érintett Személyektől. Az ilyen adatok bekérése kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve az akcióban történő részvételhez szükséges, harmadik fél számára Adatkezelő nem szolgáltatja ki azokat.

Amennyiben valamely regisztráció során adatok megadására kéri Adatkezelő az Érintett Személyeket, úgy minden esetben feltüntetésre kerül, az adott szolgáltatás igénybevételi, illetve az akció részvételi szabályzatának elérhetősége, s hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri az Adatkezelő "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés ilyen esetben nem az adatok megadásának kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatok, amelyek megadása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve az akcióban az Érintett Személy nem vehet részt, s így egyes adatok megadásának megtagadása, elmulasztása a regisztráció elutasításához vezethet.

Az Adatkezelő bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az Érintett Személy előzetes kifejezett kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg részére, és folyamatosan biztosítja mindezen kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének, lemondásának lehetőségét.

III.        Adatfeldolgozás

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozónak Adatkezelő és az általa jelen szabályzat I.5. pontjában megjelölt személy minősül.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az Érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatás - különösen statisztikai vagy tudományos (ideértve a történelmi kutatásokat is) célú adatkezelés esetén - megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az Érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.

Adatkezelő már e Szabályzattal felhívja minden Érintett Személy, illetve harmadik személy figyelmét, hogy amennyiben az Adatkezelő céljaival, tevékenységével nem ért egyet, személyes adatainak kezeléséhez, feldolgozásához nem kívánnak hozzájárulni, úgy személyes adataikat ne adják meg Adatkezelő részére.

IV.        Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag kifejezett hozzájárulásuk megadása, vagy törvény által kötelező rendelkezése esetén továbbítja.

Amennyiben az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

V.         Adatok összekapcsolása

Az Érintett Személy által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő - az Érintett külön hozzájárulása nélkül - nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

VI.        Adatvédelem

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személy(ek) férhetnek hozzá.

VII.       Az Érintett Személyek jogai

Az Érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az Érintett Személy kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.  Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az Érintett Személy tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

A személyes adatot törölni kell, ha

a)     kezelése jogellenes;

b)     az Érintett Személy kéri;

c)     az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)     az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)     azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés kivételével - nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

A helyesbítésről és a törlésről az Érintett Személyt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett Személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)     a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)     a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 A web-áruház használata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az Adatkezelő alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el. (Pl.: futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez).

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az Adatkezelő az Érintett fél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Az egyes informatikai rendszerek által, a MX-TRADE Kft. web-áruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Az Adatkezelő jogosult az Érintett részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben az a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az Érintett által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

Az Érintett ezt az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A leiratkozás lehetősége biztosított a weboldalon, továbbá kérhető írásban az mxtrade96@gmail.com e-mail címen. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően az Ügyfél részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli az Ügyfél adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A www.mxtrade.hu web-áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Érintett részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Saját számítógépének, valamint az azon található adatok védelmének kötelezettsége az Érintett Ügyfelet terheli.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelem
A weboldal látogatóitól többek között e-mailben, telefonon vagy a weboldala használatán keresztül megszerzett személyes adatok feldolgozása az MX-TRADE Kft.  felelőssége. Jelen adatvédelmi  nyilatkozatunkban ismertetjük, hogyan kezeljük ezeket a személyes adatokat.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és mire használjuk fel azokat?
Személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

- Megrendelések kiszállítása
Megrendelése leadásakor meg kell adnia a (cég) nevét, e-mail-címét, címét/címeit, és telefonszámát. Ezekre az információkra szükségünk van a megrendelés feldolgozásához, az Ön tájékoztatásához, valamint a megrendelés lehető leggyorsabb és legzökkenőmentesebb teljesítéséhez.

- Felhasználói fiók
Ha felhasználói fiókot kíván létrehozni weboldalunkon, meg kell adnia néhány adatot, többek között a (cég) nevét, a címét/címeit, a telefonszámát, az e-mail-címét, a szállítási címét. Ezeket az adatokat rögzítjük a rendszerünkben. Emellett a korábbi megrendeléseinek adatait is megőrizzük, így könnyedén visszakeresheti azokat felhasználói fiókjában. Ezeket a személyes adatokat a megrendelési folyamat lebonyolítása és javítása érdekében dolgozzuk fel.

- Vevőszolgálat
Annak érdekében, hogy vevőszolgálatunk gyorsan megválaszolhassa kérdéseit, felhasználjuk személyes adatait, és feljegyzéseket készítünk a beszélgetésről. A velünk folytatott kommunikációról készült feljegyzéseket eltároljuk, hogy segítségükkel megválaszolhassuk kérdéseit.

- Garancia/termék visszavétele
Ahhoz, hogy megállapítsuk, érvényes-e a garancia az adott termékre, vagy alkalmas-e a termék javításra,felhasználjuk a megrendelési adatait és az Ön által megadott személyes adatokat.

- Regisztráció
Weboldalunkon tett regisztrációja esetén adatait ügyfélszámhoz társítjuk.

- Hitelképesség ellenőrzése
Amennyiben Ön ügyfelünk lesz, cégünk vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél ellenőrizheti a hitelképességét. Szükség esetén abban az esetben is eltárolhatjuk és feldolgozhatjuk a személyes adatait, ha ezzel megakadályozunk bizonyos, a weboldalunkon történő visszaéléseket és illegális tevékenységeket. Kötelesek vagyunk átadni ezeket az információkat például kormányzati vagy bírósági rendelkezések alapján, vagy amennyiben jogi (büntetőjogi) eljárásokban szükség van azokra.

Hogyan kezeljük a személyes adatok bizalmasságát és azok harmadik féllel történő megosztását?
Adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Ezért megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket ahhoz, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket és a személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáféréseket. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy adataihoz kizárólag a szükséges személyek férhessenek hozzá, a hozzáférés biztonságos legyen, a biztonsági intézkedéseket pedig rendszeresen ellenőrizzük. Adatait természetesen nem tároljuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célok eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig, és harmadik felek számára sem értékesítjük azokat. Adatait kizárólag abban az esetben továbbítjuk harmadik felek részére, ha arra Ön kifejezetten engedélyt ad, illetve ha az alábbiak valamelyike azt megkívánja:

- megrendelésének feldolgozása;

- kérdéseinek megválaszolása;

- garancia és szerviz vállalása;

- weboldal és/vagy szolgáltatások minőségének javítása;

- felhasználási feltételeink betartatása;a kiszámlázott díjak beszedése.

Személyes adatait abban az esetben is megoszthatjuk harmadik felekkel, ha a jogszabályok azt előírják vagy lehetővé teszik.  Az általunk megbízott harmadik felek kötelesek tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas jellegét, betartani a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és megfelelően védeni az Ön adatait. Ennek biztosítása érdekében megkötöttük a szükséges megállapodásokat ezekkel a harmadik felekkel. Emellett csak abban az esetben vesszük igénybe Európai Unión kívüli harmadik felek szolgáltatásait, ha azok az EU területén belül alkalmazott előírásoknak megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

 

Adatfeldolgozás

Tevékenységünk ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Némethné Bolla Szilvia (8220 Balatonalmádi, Magtár utca 1.)

 

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Előfordulhat, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat frissül?
Elképzelhető, hogy a közeljövőben bővítjük vagy frissítjük az Adatvédelmi szabályzatunkat. Éppen ezért fenntartjuk a jogot jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésére. Természetesen minden ilyen jellegű módosítást közzéteszünk ezen a weboldalon. További információkat a jelen nyilatkozatban, a weboldalunkon talál. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át ezt a nyilatkozatot – így biztosan tudomást szerez az esetleges változásokról.

Mi a teendő, ha panaszt kíván tenni az MX-TRADE Kft. adatfeldolgozási eljárásával kapcsolatban? 
Természetesen örömmel segítünk Önnek a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos panasza esetén. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön jogosult panaszt tenni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban. Ezt az országa illetékes szabályozó hatóságánál teheti meg.

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot személyes adatainak megtekintése, módosítása, áthelyezése vagy törlése céljából?

Ön jogosult az Önről összegyűjtött adatok megtekintésére, módosítására, áthelyezésére vagy törlésére. Ehhez vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot e-mailben az mxtrade@upcmail.hu címen.

 

Hogyan veheti fel a kapcsolatot a MX-TRADE Kft-vel?

Az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatos további kérdés esetén forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:

MX-TRADE Kft.

Cím:8184  Balatonfűzfő, Irinyi János utca 1.

Tel: 06-88-784-208

E-mail: mxtrade96@gmail.com

 

 

Balatonfűzfő, 2018.05.25.

Forgalmazott gyártmányok, termék márkák: